آیا شما با اسناد مثبته گمرکی آشنایی داشتید

آیا با اسناد مثبته گمرکی آشنایی دارید؟

اسناد مثبته گمرکی در مورد کالاهایی می باشد که اجازه ورود آنها به کشور صادر شده است. اسناد مثبته گمریکی چیست؟ اسناد مثبته گمرکی به اسن...

ادامه مطالعه