مهم ترین تخلفات گمرکی که باید با آن ها آشنا باشید

وقتی صحبت از قوانین و مقررات گمرکی باشد، مبحث تخلفات گمرکی نیز به میان می آید. تخلفات گمرکی اغلب به صورت ناخودآگاه و به دلیل عدم اطلاع ...

ادامه مطالعه

کسر تخلیه یکی از تخلفات گمرکی میباشد.

آیا با عبارت کسر تخلیه آشنایی دارید؟

کسر تخلیه یک از تخلفات گمرکی است که در قانون امور گمرکی نیز آورده شده است. مواردی است که مشخص می‌شود تعداد بسته های وارده از مبادی مجاز...

ادامه مطالعه