کسر تخلیه یکی از تخلفات گمرکی میباشد.

آیا با عبارت کسر تخلیه آشنایی دارید؟

کسر تخلیه یک از تخلفات گمرکی است که در قانون امور گمرکی نیز آورده شده است. مواردی است که مشخص می‌شود تعداد بسته های وارده از مبادی مجاز...

ادامه مطالعه