بیش بود عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از قیمتی که واقعاً پرداخت شده

آیا شما با بیش بود آشنا هستید؟

بیش بود، بیش اظهاری یا گران نمایی ارزش عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از قیمتی که واقعاً پرداخت شده که این کار با ارائه اسناد و مدار...

ادامه مطالعه