آیا با شما با نحوه تخصیص ارز آشنایی دارید و یا از چه ارگان هایی استفاده میشود

آیا از تفاوت میان تامین ارز و تخصیص ارز باخبرید؟

به طور کلی همه کالا به چهار دسته تحت عنوان گروه های کالایی دسته بندی می شوند. گروه کالایی یک کالاهایی هستند که به نرخ رسمی هر ...

ادامه مطالعه