ترخیص تجهیزات پزشکی از گمرک

همانطور که می دانید در کشور ما به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر مشکلات فراوانی در زمینه تولید لوازم و تجهیزات پزشکی وجود دارد و ا...

ادامه مطالعه