رفع ممنوعیت برخی از محصولات به کشور روسیه .

روسیه ممنوعیت واردات کدام محصولات کشاورزی ایران را لغو کرد؟آنطور که صداوسیما گزارش داده، شاپور علائی مقدم در حاشیه آغاز بکار نمایشگاه س...

ادامه مطالعه